Rabu, 29 Mei 2013

BAHASA BALI & HARI SUCI

PARIBASA BALI 

sesimbing

Sesimbing (Sindiran)
Sesimbing punika kruna ( ucapan ) pepiring sane pades suksmanipun, mawinan sang kasimbing jengah wiadin sebet, riantuk ngrasa ring dewek katiben sesimbing. Sesimbing punika sering kaucapang ring arepan sang kesimbing, anggena kruna paimbang sane sada singid artinipun, indik kaanan, rupa kalih laksanan jadma, barang wiadin baburon.
Ring asapunapine, sesimbing punika ngangge kruna nungkalik, upami belog kaucapang belog, kual kaucapang jemet, msl.

Puniki wimba sesimbing :
1) Yadin amun apa ja tegeh pakeber bebudane, diulungne masih ke taine. Tegesipun : yadin amunapi luih kasukan wiadin kasubagian sane kamolihang olih jadmane, kasuen – suen sinah ipun pacang mawali nista malih.
2) Be di pangorengane baang ngeleb. Tegesipun : sakadi anak ngambil anak istri bajang, sampun ka keniang, rikala ipun lenge anake istri punika malaib.
3) Bas tegeh baan negak, dilabuhe baonge lung. Teges ipun : sakadi anake polih pangkat tegeh, raris nyeled pipis (korupsi), ipun katara raris kausanang makarya tur ipun salah mahukum.
4) Sadueg-dued semale makecos, pasti taen ulung; tegesipune : Asapunapi je ririh anake, pasti ipun taen iwang utawi salah.

Conto sasimbing sane mawangun tembang (Geguritan Sampik Ingtay):
1) Aduh beli to kenkenang, uh ban ento ene danda juang beli, sang ja nganggeh nyang adauh, ya I Babah nampi danda, ya I Nyonyah masasimbing saking saru, “Cangkeme tempuh timbungan, sikep galak desek pitik”.
2) Dadi beler tong nyak ngamah, jeneng jelma betek malu layah duri, amonto ya raris pesu, ka kantor padidian, bane keweh makita pacang mabanyu, yan majujuk meh katara, yan nyongkok awake pelih.
3) Yan beli kadi ring ayam, kalu bojog mati tegil, mua wanci tembuyukan, ikute regreg carungcung, pantes tongosang di teba, rebut muring, matane bengul pilaran.

 

WEWANGSALAN
Wewangsalan puniki pateh sakadi tamsil ring Bahasa Indonesia. Wewangsalan kruna lingganipun "wangsal" sane artinipun "lampah", polih pangiring "an" dados "wangsalan", kaduipurwayang dados "wewangsalan", artinipun lelampahan saparipolah kalih kahanan janma, sakadi sasimbing sane sada pedas suksmanipun.

Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet utawi carik. Lengkara sane riinan sakadi "sampiran", indik daging kahiun sang ngucap, kewanten kantun makubda (ilid) suksmanipun. Lengkarane sane pungkuran punika daging sajati, sane nerangan suksmanipun tur mawirama kalih mapurwakanti (bersajak). Wenten taler sane nenten ngucapang lengkarane pungkuran, antuk kasengguh sami anake sampun ngerti ring suksmanipun. Ring asapunapine kawangun antuk lelampahan ring pawayangan. Ki Dalang ngawi satua bawak babaudan, nyimbingin sinalih tunggil sang nonton sane saud (iwang) laksananipun. Wenten taler sane mawangun gambar (karikatur).

Ring sor puniki wenten makudang-kudang wewangsalan luiripun :
 1. Asep menyan majagau, suksmanipun = nakep lenggar aji kau
 2. Ada tengeh masui kaput, suksmanipun = ada keneh mamunyi takut
 3. Bakat kocok misi isen, suksmanipun = awak bocok tuara ngasen
 4. Bangbang dadua ken ceburin, suksmanipun = bajang dadua ken anggurin
 5. Be lele mawadah kau, suksmanipun = suba jele mara tau
 6. Bedeg majemuh bangsing di banjar, suksmanipun = jegeg buin lemuh langsing lanjar
 7. Baju gadang potongan gantut, suksmanipun = tuyuh magadang tuara maan entut
 8. Buangit kali gangsa, suksmanipun = magae lengit ngamah gasa (kereng)
 9. Buah sabo mawadah klukuh, suksmanipun = awak bodo buin angkuh
 10. Cekcek poleng temisi bengil, suksmanipun = desek ngereng gisi nengil
 11. Clebingkah beten biu, suksmanipun = gumi linggah ajak liu
 12. Dagdag candung selem samah, suksmanipun = berag landung kereng ngamah
 13. Delemk sangut merdah tualen, suksmanipun = medem bangun ngamah dogen
 14. Dija kacang ditu komak, suksmanipun = dija pejang ditu jemak
 15. Eber-eber ilih, suksmanipun = bebeger baan nyilih
 16. Gamongan kladi jae, suksmanipun = omongan dadi gae
 17. Gedenan padange teken gondane, suksmanipun = gedenan tandange teken gobane
 18. Gonda godeg bakat kukur, suksmanipun = goba jegeg baan pupur
 19. Idup kedele mati kacang, suksmanipun = idup jele mati sayang
 20. Jempiit batan biu, suksmanipun = ngajengit ajaka liu

Inggih amunika dumun saking tiang indik weangsalan lan conto-contone.

BEBLADBADAN
Bebladbadan kruna lingganipun "babad" artinipun tutur jati sane sampun kalampahan riin. Babad taler maarti abas wiadin basang kebo, banteng, utawi kambing. Sasampun polih seselan "el", pangiring "an" lan kaduipurwayang dados bebladbadan sane mateges kruna bebasan, kaanggen papiringan, saha madue purwakanti (bersajak).

Bebladbadan puniki kawangun antuk lengkara utawi kruna tigang palet. Krunane sane pinih riin apalet dados "giing" utawi "bantang", krunane sane kaping kalih apalet, "arti sujati (bebasanipun)", sakadi sampiran, sane ngawangun purwakanti (sajak), krunane sane kaping tiga "arti paribasa", wiadin suksmanipun, makadi :
 1. Giing (bantang) : majempong bebek,
 2. Arti sujati (bebasanipun) : jambul,
 3. Arti paribasa : ngambul.
Dadosne kecap "mbul" ring kruna "jambul", mapurwakanti ring kecap "mbul" ring kruna "ngambul".

Bebladbadan puniki masaih ring "wewangsalan", sakadi papiring indik kahanan kalih laksanan janma, ring asapunapine sada pedas suksmanipun. Kewanten yening anake mabladbadan, artinipun sane sujati nenten kaucapang, antuk kasengguh sami sampun uning ring artinipun.

Ring sor puniki wenten makudang-kudang conto bebladbadan , luiripine :
 1. Ketimun pait = paya, arti paribasane = semaya
 2. Wayang gadang = Kresna, arti paribasane = tresna
 3. Macarang Uga = sambilan, arti paribasane = masambilan
 4. Matabeng gelang = tutub, arti paribasane = tutugang
 5. Makunyit di alas = temu, arti paribasane = katemu
 6. Mabuaya di tegal = alu, arti paribasane = nglalu, kalu
 7. Mataluh nyuh = tombong, ati paribasane = sombong
 8. Jukut gedebong = ares, arti paribasane = ngeres-eresin
 9. Matiuk Jawa = belati, arti paribasane = ngulati
 10. Mabatis bebek = gempel, arti paribasane = ngempelin
 11. Base wayah = kakap, arti paribasane = gapgapan
 12. Mabuah jaka = beluluk, arti paribasane = nguluk-nguluk
 13. Mabuah wayah = jebug, arti paribasane = gedebug
 14. Mabuah kelor = klentang, arti paribasane = klentangin
 15. Mabubuh kladi = kulek, arti paribasane = elek
 16. Jaja uli magula = abug, arti paribasane = jebug
 17. Maboreh tangkah = buat, arti paribasane = kuat
 18. Mablakas peleng = timpas, arti paribasane = mimpas
 19. Mabaju tanpa lima = kutang, arti paribasane = kutang
 20. Beruk magantung = kakocor, arti paribasane = bocol
 21. Maabian Jawa = kebon, arti paribasane = ngebon

Inggih amunika dumun saking tiang indik bebladbadan.
SESENGGAKAN
Sasenggakan puniki pateh sakadi ibarat, ring bahasa Indonesia. Sasenggakan, linggaipun "Senggak", artinipun "Singguk" utawi "Sentil" antuk raos. Senggak polih pangiring "an" dados senggakan, kadwipurwayang dados "Sasenggakan" ngintar basa (kata ungkapan), tegesipun "Babinjulan" makardi ica sang miragi utawi mireng, semalih makardi jengah tur sebet sang kaanggen sasenggakan, antuk keni kasentil manahipun.

Sasenggakan puniki sakadi palambang utawi sasimbing indik kahanan kalih polah janma sane kaimbangan ring kahanan kalih polah buron utawi barang, upami :

Wenten anak mawasta I Balag. Sabilang sangkep ring banjar ipun kiap, nguyuk-uyuk ngengkis raris pules. Indik I Balag puniki raris anggena sasenggakan ring banjaripune. Yen wenten murid kiap nguyuk ring sekolahan, raris kaucapang antuk timpalipune sakadi I Balag. Yening murid punika kalih I Balag miragi dewekipune kaanggen sasenggakan, janten ipun jengah wiadin sebet kabinjulin.

Sasenggakan puniki taler sakadi sesonggan, kewanten binanipun sasenggakan puniki satata kariinin antuk kruna "Buka", tur wenten sane sakadi sampiran ipun. Lengkarane sane riinan dados giing (sampiran), sane apalet pungkuran dados katerangan polah wiadin kahanan, raris kalanturang antuk suksemanipun. Ring asapunipune nenten perlu malih dagingin suksemanipun, antuk sampun terang artinipun. Puniki wenten makudang-kudang imba utawi conto sasenggakan luiripun :
 1. Buka bantene, masorohan; suksemanipun : sakadi anake sane madue perusahaan, wantah ngutamayang panyamaanipune kewanten makarya irika.
 2. Buka bangken gajahe, joh-joh mabo; suksemanipu : sakadi anake sane mapangkat ageng utawi anak sane sugih, yening katiben antuk sengkala, ortinipune maideh-idehan rauh ka jaba kuta.
 3. Buka batun buluane, nglintik tuah abesik; suksemanipun : kaucapang ring anake sane nenten madue nyama wiadin timpal, wantah ipun padidian.
 4. Buka be banone, dawanan bungut; suksemanipun : sakadi anake sane demen nuturang wiadin ngraosang omong timpal ring anak lian.
 5. Buka benange, kadung suba macelebang; suksemanipun : sakadi anake sane kadung ngambil pakaryan, nyalah-nyalah yening ipun makarya nenten jantos puput.
Inggih aminuka dumun saking titiang indik sasenggakan.

sesawangan

Sesawangan (Perumpamaan)
Sesawangan lingganipun sawang mateges mirib, polih pangiring an, lan kadwipurwayang dados sesawangan. Sesawangan tegesipun punapa punapi sane kacingak raris kalawatang ring jeroning kayun, mirib sakadi solah kalih kahanan jadma.

Upami : bangkiangne acekel gonda layu, artinipun anak luh sane bangkiangne langsing.

Wimba/conto :
1) Paliatne kadi tatit. Tegesipun : cingakan utawi sledetan anak luh sane galak.
2) Kukune kadi manik banyu. Tegesipun : kukune sane putih tur nyalang.
3) Alisne madon intaran. Tegesipun : alisne sane sakadi don intaran.
4) Susune nyangkih kadi nyuh gadinge kembar.
5) Gobane kadi tunjung tanpa warih. Tegesipun : layu dudus.
6) Betekan batisne meling padi.
7) Muane kadi umah nyawan.
8) Isitne ngembang rijasa
9) Jrijine kadi pusuh bakung.
10) Muane burik kadi tain sampine ujanan.
11) Tayungane kadi busunge amputang.
12) Kenehne dekdek lidek kadi gedahe pantigang.
 
Sesawangan, lingganipun "sawang", artinipun : mirib, polih pangiring "an", dados sesawangan, raris kadwipurwayang dados "sesawangan", tegesipun : punapa-punapi ugi sane katon (kacingak), raris kalawatang (karasayang) ring kahiun, mirib sakadi solah kalih kahanan janma (mapawongan), upami : kedapan bunga nagasarine maelogan tempuh angin, kasawangan sakadi tangan anak istri ayu ngulapin.

Sawangan = iribang buka..........; masawang kuning = mirib sada kuning agigis. Sesawangan puniki ketahipun ngangge kruna : buka, kadi, tan pendah kadi, waluya kadi, luir, alah, amunan. Sesawangan puniki ring Bahasa Indonesia pateh sekadi perumpamaan. Ring Geguritan Megantaka wenten mungguh :

Pupuh Pangkur
 1. Pamargine malonlonan,
  nolih kori rakane jua kaesti,
  rasanya teka manutug,
  nyaup nyangkol ngarasaras,
  angin alon mamuat bon bungane arum,
  enjunge nyukur katinggalan,
  masawang bale kaaksi.
 2. Maabah-abah sarwa endah,
  malalangse ombake nene titir,
  lumute kasampeh liu,
  masawang tikeh makebat,
  tur makasur bulung-bulunge ne anyud,
  kaange ne pacurenggah,
  masawang togog di samping.
"Tegesipun : rasanya = manutug; enjunge, masawang : bale; ombake titir, masawang : abah-abah muah langse; bulung-bulunge, masawang : kasur; kaangge pacurenggah, kasawangan : togog."
Ring sor puniki wantah conto-conto sesawangan, luire :
 1. Buka bulane kalemahan, suksmanipun : kembang lemlenm.
 2. Kadi tunjung tan pawarih, suksmanipun : layu dudus.
 3. Luir nyuh gading kembar, suksmanipun : susune sane nyangkil putih gading.
 4. Kaya taru ragas tinibeng wresti; taru ragas = kayu ligir, tinibeng wresti = tepen ujan; suksmanipun : sakadi anake kendel polih kasadian.
 5. Kadi sulur tempuh angin; sulur = entikan bun; sesawangan bangkiang sane lemuh magelohan.
Inggih amunika dumun. Benjang-benjang malih jagi lanturang tiang.
SLOKA
Sloka yening ring Bahasa Indonesia pateh sekadi "Bidal". Sloka puniki masaih ring sesonggan, kantun ilid artinipun. Kewanten binanipun, sloka puniki ngengge lengkara; Buka slokane,......., Buka slokane gumine,......., Kadi slokan jagate,........, upami :
 1. "Buka slokane, adeng buin sepita, suksmanipun : kaucapang ring anake sane kalintang plapan (tangar) ngraos lan melaksana.
 2. "Buka slokan gumine, nundunin macan turu, suksmanipun : sakadi anake sane nantangin musuh sane sampun nengil.
 3. "Skadi slokan jagate, sukeh anake ngebatang banjar, suksmanipun : wiakti sukeh pisan anake dados klian jaga ngladenin anak akeh (rakyat).
Puniki malih sloka rin sor :
 1. Buka slokane, aji keteng mudah, aji dadua mael, suksmanipun : kaucapang ring anake sane neten uning ngajinin pitresnan kalih paweweh anak lianan (timpal).
 2. Buka sloka, ajum-ajuman puuh, sangkure masih ia, suksmanipune : sakadi anake sane beog ajum, pamuput ipun pacang pocol wiadin sengkala.
 3. Buka slokane, apa ane pamula, keto ane kapupu, sulsmanipun : napi sane kakaryanin, sapunika taelr pikolehipun; yening melaksana kaon, sinah sengkala sane jagi kapanggih.
 4. Buka sloka, bani mabak jepun, eda takut kena getahne, suksmanipun : yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot, sampunang ajerih pacang manggihin pakeweh utawi kabean ageng.
 5. Buka slokane, bantang busuk badingang, apa tuara misi, suksmanipun : kiwangane san elintang, yening mangkin malih medalang wiadin raosang, janten ngakehang kanten kaiwangan ipun.
Inggih asapunika dumun ring conto-conto sloka.
SESONGGAN
Sesonggan wit ipun saking kruna 'ungguh', sane mateges linggih, genah, wiadin nongos. Kruna ungguh polih paweweh merupa pangiring (akhiran) "an", dados ungguhan sane mateges janji utawi pati. Kruna ungguhan kasandiang (mengalami perubhan sandi suara) dados unggwan. Sajeroning pangucapan kruna unggwan puniki dados unggan. Selantuir ipun kruna unggan puniki polih pangater (awalan) "sa" dados saunggan, taler kasandiang malih dados songgan. Kruna songgan puniki kadwipurwayang dados sesonggan.

Sesonggan puniki sakadi pelambang kahanan kalih polah jadma, sane kaimbangang ring kahanan kalih polah barang wiadin buron. Umpami : "bedug pengorengan". Pengorengan punika wantah wangun utawi kawentenan ipun sakadi punika bedug, meweh antuk ngelegang mangda asah (lurus / datar). Dados ipun suksmannyane : kaucapang ring anak sane kalintang bengkung tur sigug, nenten dados ajahin.

Ring sor puniki wenten conto sesonggan, luir ipun :
 1. Taluh apit batu. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane magenah ring genahe sane sukil/keweh, singsal agulikan pacang nemu baya.
 2. Abias pasih. Suksmannyane : nenten keni utawi nenten sida antuk ngawilangin katahipun biase ring pasih.
 3. Blakas mangan di pisaga. Suksmannyane : sakadi anake maduwe painak muani siteng tur anteng, sakewanten ipun magenah ring pisaga.
 4. Ngentungan uyah ke pasih. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngicenin barang utawi artha ring anak sane sampun sugih.
 5. Kuluk ngongkong tuara ngutgut. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sida mawicara manten (ngomong saja), nanging nenten wenten pakaryanne utawi tindakanne.
 6. Ngajahin bebek ngelangi. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngajahin anak sane sampun wikan utawi duweg.
 7. Ngrebutin balung tan paisi. Suksmannyane : ngrebutin brang nenten wenten isine utawi barang sane nenten malih maguna.
 8. Buka gowake ngadanin ibane. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sombong, nyapa kadi aku.
 9. Liep-liep lipi gadang. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane ring pangarepne jemet pisan, sakewanten sujatinne ipun anak sane nenten becik/jahat.
 10. Kutal-kutil ikut celeng. Suksmannyane : kaucapang ring pakaryan sane rasane aluh, sakewanten sujatine nak meweh yen kalaksanayang.
Inggih amunika dumun antuk teges lan conto-conto sesonggan.
CACIMPEDAN
Cacimpedan ring Bahasa Indonesia nika pateh sekadi "Teka-Teki". Cacimpedan puniki anggen pangulir budi, rikala magagonjakan utawi macanda. Linggaipun: "cimped", artinipun: bade (takeh), polih pangiring "an", dados: cimpedan, raris kaduipurwayang, dados: "cacimpedan", artinipun: bade-badean. Cacimpedan puniki sampun ketah utawi lumrah, kariinin antuk lengkara pitaken: Apake......? Ring sor puniki wantah imba utawi conto-conto cacimpedan. Minab wenten sameton sane tau utawi uning ring jawabanne?

Apake.....
 1. Apake anak cerik matapel?
 2. Anak satak maka satak matlusuk?
 3. Anak satak makasatak maudeng putih?
 4. Apa anak cerik maid cacing?
 5. Apa anak cerik maid enceh?
 6. Apa anak bongkok kereng nyuun?
 7. Anak cerik pantigang ngurek gumi?
 8. Ane kajeps idup, ane nyepes mati?
 9. Ane negen nongos, Ane kategen majalan?
 10. Ane tegeh dugdugin, ane endep juangin?
 11. Apa cekuk kajengitin?
 12. Apa cekuk baong godot basangne pesu gending?
 13. Apa bale gede matampul abesik?
 14. Base alukun ulung seka bidang?
 15. Apa don ne amun pedang, buahne amun guungan?
 16. Apa don ne srining-srining buahne amun gong?
 17. Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah?
 18. Apa don ne utusan, buahne aturan?
 19. Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi?
 20. Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan?

Pasaur / arti:
 1. Blauk
 2. Iga-iga
 3. Bungan ambengan
 4. Jaum misi benang
 5. Caratn
 6. Sendi
 7. Gangsing
 8. Pagehan
 9. Pancoran
 10. Neraca
 11. Caratan
 12. Rebab
 13. Pajeng
 14. Pusuh biu
 15. Punyan ental
 16. Punyan jempinis
 17. Waluh
 18. Punyan ental
 19. Base
 20. Padi
Inggih amunika dumun antuk teges lan conto-conto Cacimpedan.
CECANGKRIMAN
Cecangkriman inggih punika cacimpedan sane mabentuk lagu utawi tembang. Biasane ngangge tembang madya utawi pupuh. Umumne ngangge Pupuh Pucung. Minab wenten sametin sane durung polih ngwacen indik cacimpedan, dados driki malih wacen ring artikel tiang indik Cacimpedan. Kenten taler yang durung polih ngwacen indik Pupuh, niki link ne artikel indik Geguritan Utawi Tembang Pupuh. Inggih ring sor niki wantah conto-conto utawi imba Cecangkriman :

Cecangkriman :
 1. Bapa Pucung,
  Indeng-indeng di alas gunung,
  Panake koryak-koryak,
  Di kayune ya padingkrik,
  Basang pelung,
  Tendase majajambulan.
 2. Berag landung,
  Ngelah panak cenik liu,
  Memene slelegang,
  Panak ne jekjek enjekin,
  Menek tuun,
  Mememne gelut gisiang.
 3. Jalan buntu,
  Tan masepak nolor terus,
  Nyen makeneh mentas,
  Apang elahang agigis,
  Musti blenggu,
  Majalan ditu magaang.
 4. Ia majujuk,
  Katumbak enu majujuk,
  Ane numbak ebah,
  Laut ngandang ngulintik,
  Bes kadurus,
  Pangencele mametelang.
 5. Kaki Pucung,
  Awak bunter maretungtung,
  Basange anginan,
  Sing paek ye ninjakin,
  Uber kepung,
  I kaki incang-incangang.

Indayang rereh napi jawaban ne?

PEPARIKAN

Peparikan pateh sakadi Wewangsalan, kewanten binanipun weangsalan punika wantah kalih palet (carik), yening peparikan kawangun antuk petang palet dados apada (satu bait), taler mawirama miwah mapurwakanti. Peparikan puniki pateh sakadi "madah" ring kasusastran Indonesia. Yening sihang ipun minab sakadi "Pantun", antuk "ri", punika sering masilur dados "ntun", sakadi; sari, dados = santun. Peparikan, kruna lingganipun "parik", artinipun; awi (karang), polih pangiring "an" dados parikan, kadwipurwayang dados: peparikan, artinipun: awi-awian utwai reragragan.

Peparikan puniki taler sakadi sasimbing indik kahanan kalih polah janma, kawangun antuk lengkara petang carik dados apada (satu bait). Lengkarane sane riinan kalih carik dados "sampiran", lengkarane pungkuran sane kalih carik dados arti sejatine, saha mawirama purwakanti, (a-b, a-b). Purwakanti punika wenten tatiga, luiripun: Purwakanti sastra, Purwakanti basa, Purwakanti suara, sakadi:
 1. Purwakanti sastra
  Doyan liang ngandong kanji (a)
  depang tiang ngaba pitu (b)
  yan tiang ngelong janji (a)
  apang tiang kena tantu. (b)
  Aksara "ji" ring kruna "kanji", makanti ring "ji" ring kuna "janji".
  Aksara "tu" ring kruna "pitu", makanti ring "tu" ring kruna "tantu".
 2. Purwakanti basa
  Meli gabus duang kranjang
  lamben bodag sing ngenyakin
  yadin bagus mata kranjang
  enyen kodag mangenyakin.
  Mata "kranjang" makanti ring kruna duang "kranjang".
  kodag "ngenyakin" makan ti ring kruna sing "ngenyakin".
 3. Purwakanti suara
  Dengdenge kurma lua
  jaene ditu plapahin
  adeng-adeng magama tua
  gaene malu plajahin.
  Suara "a" ring kruna "tua", mapurwakanti ring "a" ring kruna "lua"
  suara "in" ring kruna "plajahin", mapurwakanti ring "in" ring kruna "plajahin".

Inggih amunika dumun. Ring conto-conto peparikan Nyane
SESONGGAN
Sesonggan wit ipun saking kruna 'ungguh', sane mateges linggih, genah, wiadin nongos. Kruna ungguh polih paweweh merupa pangiring (akhiran) "an", dados ungguhan sane mateges janji utawi pati. Kruna ungguhan kasandiang (mengalami perubhan sandi suara) dados unggwan. Sajeroning pangucapan kruna unggwan puniki dados unggan. Selantuir ipun kruna unggan puniki polih pangater (awalan) "sa" dados saunggan, taler kasandiang malih dados songgan. Kruna songgan puniki kadwipurwayang dados sesonggan.

Sesonggan puniki sakadi pelambang kahanan kalih polah jadma, sane kaimbangang ring kahanan kalih polah barang wiadin buron. Umpami : "bedug pengorengan". Pengorengan punika wantah wangun utawi kawentenan ipun sakadi punika bedug, meweh antuk ngelegang mangda asah (lurus / datar). Dados ipun suksmannyane : kaucapang ring anak sane kalintang bengkung tur sigug, nenten dados ajahin.

Ring sor puniki wenten conto sesonggan, luir ipun :
 1. Taluh apit batu. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane magenah ring genahe sane sukil/keweh, singsal agulikan pacang nemu baya.
 2. Abias pasih. Suksmannyane : nenten keni utawi nenten sida antuk ngawilangin katahipun biase ring pasih.
 3. Blakas mangan di pisaga. Suksmannyane : sakadi anake maduwe painak muani siteng tur anteng, sakewanten ipun magenah ring pisaga.
 4. Ngentungan uyah ke pasih. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngicenin barang utawi artha ring anak sane sampun sugih.
 5. Kuluk ngongkong tuara ngutgut. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sida mawicara manten (ngomong saja), nanging nenten wenten pakaryanne utawi tindakanne.
 6. Ngajahin bebek ngelangi. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane mapi-mapi ngajahin anak sane sampun wikan utawi duweg.
 7. Ngrebutin balung tan paisi. Suksmannyane : ngrebutin brang nenten wenten isine utawi barang sane nenten malih maguna.
 8. Buka gowake ngadanin ibane. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane sombong, nyapa kadi aku.
 9. Liep-liep lipi gadang. Suksmannyane : kaucapang ring anake sane ring pangarepne jemet pisan, sakewanten sujatinne ipun anak sane nenten becik/jahat.
 10. Kutal-kutil ikut celeng. Suksmannyane : kaucapang ring pakaryan sane rasane aluh, sakewanten sujatine nak meweh yen kalaksanayang.
 11. cecangkitan

  Cecangkitan
  Cecangkitan punika sinalih tunggil basita paribasa sane sampun ketah ring deasa pakraman. Cecangkitan kruna lingganipun “cangkit” polih pangiring “an” dados “cangkitan” raris kadwipurwayang dados “cecangkitan”. Cecangkitan marupa lengkara sane ngintar artin ipun. Lumrah kanggen ri kala magegonjakan marupa lengkara sane ngintar arti ipun. Lumrah kanggen ri kala magegonjakan ring paguyuban. Ring asapunapine kanggen melog – melog timpal.
  Sajeroning pupuh Durma ring ajeng I Sampik keni kecangkit olih Ni Nyonyah antuk tambetnyane utawi belog nyane nampenin janji. Ni Nyonyah majanji dasa dina, sakewanten kaucapang ping tiga. I Babah Sampik nampenin malih tigang dasa dina. Sakadi sane kasinahang sajeroning pupuh Durma ring sor.


  Ne dewasane jalanin beli luas
  Elingang sampunang lali
  Telung pitu nemnem patpat
  Dadua kutus dina melah
  Yening kasep beli nampi
  Janten anak lian
  Elingang sampunang lali

  Ring sor puniki makudang – kudang lengkara cecangkitan :
  1) Dugas gumine trak , tain cicing dendeng goreng jaen.
  a) Daging kayun sang mabaos : be dendeng goreng sinah jaen.
  b) Penampen sang sane mirengang : katarka utawi kadena tain cicing sane madendeng raris goreng, punika sinah nenten ja jaen.
  2) Sawireh tongose ene paek teken pura, padange tusing dadi arit.
  a) Kayun sang mabaos: padange sampun janten nenten dados anggen arit.
  b) Sane nampenin : katarka padange sane mentik paek utawi tampek pura neneten ja dados arit utawi rereh.
  3) Anake kone i maluan, suba bajang enu masi manyonyo.
  a) Maarti saking wau lekad kantos bajang maka sami madue nyonyo.
  b) Maarti kantos sampun bajang kari ngidih yeh nyonyo teken memene utawi manyonyo teken memene.
  4) Anake negen tumbak tusing dadi.
  a) Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak, janten nenten dados.
  b) Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados
  5) Rumus hitungane makejang sukeh, nanging jalanne makejang tawang.
  a) Yening rumus hitungane wiakti tan kauningin, kewanten jalanne (rurunge) sami kauningin.
  b) yening jalan hitungane nenten kauningin.
  6) Yen tiang nulisne bani, nanging macane suba takutin.
  a) Maca tulisane nenten bani.
  b) Takut sareng macan.
  7) Anake di badung, nyaring daluman cawetne angona.
  a) Cawet kaanggen nyaring daluman
  b) Nyaring daluman mapangangge cawet.
  8) Lamun payu motonan, beli nyelingin
  a) Nyelengin = lakar maan celeng
  b) Nyelengin = ningalin sambilang nyeleng.
  9) Yang nguangun arja, tiang ngaluhin
  a) Dadi galuh
  b) Ngaluhin + juru aluh (nongos).
  Cecangkitan miwah raos ngempelin punika pateh santukan sami sane madue arti kekalih, sane prasida kanggen nguluk – uluk timpal sajeroning mabebaosan utawi magegonjakan.
   

  SLOKA

  Sloka (Bidal)
  Ring Basa Indonesia sloka kabaos bidal. Sloka masaih ring sesonggan, kewanten kantun singid/ilid tegesipun. Binanipun ring sesonggan, sloka puniki ngangge lengkara “Buka slokane, …”.

  Upami : buka slokane ajum – ajum puuh sangkure masih ipun. Tetuekipun kadi anak sane seneng belog ajum, pamuputne ipun sane pocol wiadin nemu baya.

  Wimba/conto :
  1) Buka slokane, musuh wenang apus. Suksmanipun : satrune sane pacang nyengkalen ragane, dados linyokin mangda ragane rahayu.
  2) Buka slokane, taru tan luputing angin. Suksmanipun : sakancaning maurip tan luput pacang manggih sungkan.
  3) Buka slokane, pegat batu tusing dadi atepang. Artinipun : sakadi anake sane pegat manyama wiadin makakasihan, sane tan dados malih pakaryanin.
  4) Buka slokane, juru gambele pelih megambel. Suksmanipun : yening i pangayah iwang makarya, sinah juru oneke sane iwang ngonekang.
  5) Buka slokane, awak baduda makeneh madain garuda. Artinipun : sakadi anake tiwas, mamanah jaga nandingin anak sugih.
  6) Buka slokane, adeng buin sepita. Suksmanipun : kaucapang ring anake sane kalintang plapan (tangar) ngraos lan melaksana.
  7) Buka slokan gumine, nundunin macan medem, suksmanipun : sakadi anake sane nantangin musuh sane sampun nengil.
  8) Skadi slokan jagate, sukeh anake ngebatang banjar, suksmanipun : wiakti sukeh pisan anake dados klian jaga ngladenin anak akeh (rakyat).
  9) Buka slokane, aji keteng mudah, aji dadua mael, suksmanipun : kaucapang ring anake sane neten uning ngajinin pitresnan kalih paweweh anak lianan (timpal).
  10) Buka slokane, apa ane pamula, keto ane kapupu, sulsmanipun : napi sane kakaryanin, sapunika taelr pikolehipun; yening melaksana kaon, sinah sengkala sane jagi kapanggih.
  11) Buka sloka, bani mabak jepun, eda takut kena getahne, suksmanipun : yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot, sampunang ajerih pacang manggihin pakeweh utawi kabean ageng.
  12) Buka slokane, bantang busuk badingang, apa tuara misi, suksmanipun : kiwangane san elintang, yening mangkin malih medalang wiadin raosang, janten ngakehang kanten kaiwangan ipun.
Inggih amunika dumun antuk teges lan conto-conto sesonggan. 
SUMBER 1: http://nyomanadnyana.blogspot.com/2012/07/paribasa-bali_05.html
 SUMBER 2:http://ngiringmabasabali.wordpress.com/category/paribasa-bali/


Mengenal dasar-dasar hari suci

Setiap agama memiliki hari suci. Hari suci mempunyai arti khusus dan istimewa bagi umatnya. Begitu juga umat hindu yakin bahwa setiap hari suci adalah hari yang baik untuk melakukan kegiatan dan upacara keagamaan (yadnya). Hari yang memiliki pengaruh baik atau positif sehingga upacaa akan berlangsung baik sesuai dengan harapan.

Hari suci adalah hari yang diistimewakan dan disucikan oleh umat hindu. Hari suci disebut juga hari raya atau rerahinan. Hari suci sebagai hari istimewa, biasanya dipilih oleh umat untuk melaksanakan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi  dan manifestasi-Nya. Selain untuk melaksanakan kegiaan upacara keagamaan pada hari suci juga dipakai sebagai saat yang baik untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Hari suci agama hindu diyakini sebagai hari yang baik sehingga dirayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan baik buruknya hari disebut wariga. Wariga artinya jalan menuju yang mulia. Didalam wariga akan dapat dipelajari hal-hal seperti : wewaran, wuku, sasih dan penanggal Panglong.
Hari baik dan bulan baik diyakini akan mempengaruhi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh umat. Maka setiap umat berusaha untuk megetahui dan memahami hari dan bulan baik kita harus memahami dan mengetahui wewaran, wuku dan sasih.
Wewaran.
Wewaran dipakai sebagai pedoman menentukan hari baik dan hari buruk untuk melakukan kegiatan upacara yadnya. Wewaran ada sepuluh (10 ) yaitu
Ekawara               = luang
Dwi wara             = menga, pepet
Tri wara                = Pasah, beteng, kajeng
Catur wara          = sri, laba, jaya, menala
Panca wara         = umanis, paing, pon, wage, kliwon
Sad wara              = tungleh, aryang, urukung, paniron, was, maulu
Sapta wara          = redite, soma, anggara, buda, wrespati, sukra, saniscara
Asta wara            = sri, indra, guru, yama, ludra, brahma, kala, uma
Sanga wara         = dangu, jangur, gigis, nohan, ogan, erangan, urungan, tulus, dadi
Dasa wara           = pandita, pati, suka, duka, sri, manuh, manusa, raja, dewa, raksasa.
Wuku.
Wuku artinya ruas. Wuku lamanya tujuh hari, dimulai dari  hari minggu (redite) dan berakhir pada hari sabtu (saniscara). Wuku memegang peranan penting yang menentukan hari suci atau rerainan. Wuku ada 30 (tiga puluh), yakni sinta, landep, ukir, kulantir, tolu, gumbreg, wariga, warigadean, julungwangi, sungsang, dungulan, kuningan, langkir, medangsia, pujut, pahang, krulut, merakih, tambir, medangkungan, matal, uye, menail, perangbakat, bala, ugu, wayang, klawu, dukut, watugunung.
Satu wuku lamanya 7 hari atau satu minggu. Sehingga satu tahun wuku lamanya 7 x 30 = 210  hari, sama dengan tujuh bulan masehi, urutan wuku tidak boleh ditukar tempatnya.
Sasih.
Sasih artinya bulan. Sasih disebut juga masa. Umur masing-masing sasih adalah 29 atau 30 hari. Tepatnya 29 hari, 12 jam, 49 menit dan 9 detik. Sehingga satu tahun adalah 354 1/3 hari. Ini disebut perhitungan tahun saka. Satu tahun terdiri dari dua belas (12) sasih. Sasih dapat dipakai untuk pedoman menentukan keadaan iklim yang terjadi pada waktu itu. Misalnya sasih kedasa sampai dengan sasih ketiga adalah musim panas sedangkan pada sasih kapat sampai dengan sasih kesanga adalah musim hujan.
Nama-nama sasih, bulan masehi dan bulan saka
Nomor Nama sasih Bulan masehi Bulan saka
1. 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Kasa Karo
Katiga
Kapat
Kalima
Kanem
Kapitu
Kawulu
Kasanga
Kadasa
Desta
sada
Juli Agustus
September
Oktober
Nopember
Desember
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Srawana Badrawada
Asuji
Kartika
Margasira
Posya
Magha
Palguna
Caitra
Waisaka
Jyesta
asadha
Untuk memudahkan mengingat nama sasih dan nama bulan masehi dapat dipakai pedoman angka-angka pada jarum jam. Caranya dengan melihat angka pada dua sisi jam yang lurus misalnya angka 12 pada sisi atas jam akan lurus dengan angka 6 pada sisi bawah, maka bila angka 12 adalah sasih maka angka 6 adalah bulan masehi. Sehingga angka 12 adalah sasih sada dan angka 6 adalah bulan juni kalau dibalik angka 12 adalah bulan masehi maka angka 6 adalah sasih kenem. Begitu seterusnya sehingga kalian mudah untuk mengingatnya.

Penangggal panglong.
Penanggal dan panglong juga dipakai untuk menentukan bulan baik untuk melakukan kegiatan keagamaan. Penanggal adalah hari-hari setelah tilem. Hari pertama setelah tilem disebut penanggal apisan, hari kedua penanggal kalih dan seterusnya sampai penanggal ping pat belas disebut purwani. Purwani yaitu sehari sebelum purnama. Pada penanggal ping molas atau lima belas (15) disebut purnama.
Panglong adalah hari-hari setelah purnama. Hari pertama setelah purnama disebut panglong apisan begitu seterusnya sampai pada panglong ping pat belas disebut purwani. Purwani sehari sebelum tilem. Panglong ping limolas  atau lima belas (15) disebut Tilem
Siapa yang sujud dan bakti pada-Ku dengan persembahan setangkai daun,sekuntum bunga,sebiji buah-buahan atau seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang-orang yang berhati suci.Bh.G.IX.26
Purnama adalah saat bulan bulat dan terang benderang. Tilem adalah bulan mati saat gelap karena bulan tidak tampak. Dari purnama mencari tilem lamanya lima belas hari, dari tilem mencari purnama juga lamanya lima belas hari. Purnama disebutkan sebagai hari beryoganya Sang Hyang Wulan atau Sang Hyang Candra sedangkan tilem adalah hari beryoganya Sang Hyang Surya. Purnama dan tilem adalah hari suci atau rerainan yang harus dimanfaatkan oleh umat untuk melakukan penyucian diri dengan menghaturkan wangi-wangian, canang dan sembahyang memuja para dewa. Purnama dan tilem juga dipakai sebagai hari baik untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.


 
 

 

 

2 komentar: